Wednesday, 5 October 2016

5.10.2016


Er y siomedigaeth o bederfyniad Llys Apel yn mynd yn ein herbyn ynglyn a problemau llygerdd carthffos ar Lyn Padarn, Mae'n amlwg ein bod wedi colli'r rhyfel yn erbyn yr awdurdodau - ond ar y llawr mae'n berffaith amlwg fod y frwydyr yn cael ei henill. Does dim dwywaith yn ein meddylaiu fod penderfyniadau mawr wedi ei cymryd tu ol i ddrysau dirgel llywodraethol yn Nghaerdydd, a hyn i'r perwyl fod rhaid gwenud rhywbeth i wrthdroi'r sefyllfa hollol anerbyniol oedd yn mynd ymlaen gyda dull gweithredu cwmni Dwr Cymru.a'i arllwysiadau carthffos i Phadarn ar afonydd cyfagos.

Wedi blynyddoedd o wadu fod dim o'i le gyda ei dull gweithredu - yn sydun iawn mae rhaglem mawr arc waith i adeiladu gweithydd carthffos newydd - uwchraddion gweithydd a may na dim ail drefnu holl sustem carthffos a dwr gwyneb pentref Llanberis. Mae cost yr holl aith yma tua £7milliwn. Peth rhyfedd ynte pan cwta chwe blynedd yn ol 'roedd swyddogion y cwmni yn dadlau fod dim o'i le.

'Rydym yn croesawu'r gwaith mawr sy'n mynd ymlaen, mae ei effaith i weld yn barod gyda glenid y llyn a'r Seiont yn gwella. Gobeithio  gall y cwmni a phawb sy'n gysylltiedig ar cynlluniau gweithio weld eu ffordd yn glir i gyd weithio gyda'r gymdeithas i ddod ar bysgotfa'n ol yw safon priodol.

Rhaid cofio na fuasai'r holl frwydyr yma heb ei chynnal heb ddyfal barhad 'Fish Legal' a fu'n dal yr achos ar ein rhan - fe ddyliai pob clwb yn y diriogaeth ymaelodi ar corff yma ar unwaith.

                                              ----------------------------------------------------------

Despite the disappointment of  the Court of Appeal rejecting our application as to the cause and remediation of the awful sewerage pollution on Padarn Lake. On the ground however it's obvious that despite loosing the war we are most certainly winning the battle. There is little doubt in our minds that serious decisions have been reached behind the closed and secretive governmental doors at Cardiff that action had to be taken to put an end to the awful and totally unacceptable pollution of Snowdonia's most outstanding lake and rivers.

After years of total denials by Welsh Water that their operations were not at all responsible for the lakes problems - all of a sudden they have embarked on a program of building new STW works and most important the total re configuration of the Llanberis sewerage and fresh water ingress into the waste system, this in addition to ground breaking phosphate stripping operation by means of technology imported from the USA. This cost of this work is in the region of £7 million.

We welcome this work and now request that we can all work together to restore our wonderful fishery to it's rightful abundance.

Least we all forget all this certainly would not taken place without the expertise and dedication of Fish Legal who did all the work on our behalf. A timely reminder to all fishery interest that membership is a must.

                                    

                                     Gwaith newydd Penisarwaen / new Penisarwaen works

    Atgyfeirio afonydd o sustem garthffos Llanberis / Diverting streams fro Llanberis STW system


                         
                               Gwaith newydd Crawia, Llanrug / new works Crawia, Llanrug

Monday, 25 April 2016

25. 04. 2016

Llyn Cwellyn

Cychod allan - mynediad a'r maes parcio wedi eu glanhau /boats are out, access track and parking cleared out.

H

Monday, 11 April 2016

11.04.2016

Llyn Padarn

Ni fydd y cychod yn cael eu rhoi allan ym Mhenllyn gan bydd gwaith yn cael ei wneud i lanhau'r gwlau claddu a thorri coed  ar y glannau. Bydd hyn yn mynd ymlae ar 4 - 5 - 6 Mai

Mae'r gwch wedi ei rhoi ar yr  angorfa ym mhentref Llanberis


Boats will not be put out at Penllyn until work to clean the spawning beds and tree c utting is complete - this is scheduled for 4-5-6 May.

The boat is already out on the village mooring.


Llyn Cwellyn.

Ni fydd y cychod allan gan fod angen cliro gro allan o'r harbwr, mi fydd huyn gobeithio wedi ei wneud ymhen  bythefnos.

Boats will not be out as we need to clear the gravel blocking the harbour. We hope to complete this work in the next two weeks.

Nantlle A Dywarchen

Cychod allan ar y llynnoedd / Boats already out.


'Rydyn yn ymddihuro i pawb am y drafferth - ond oherwydd y llifogydd a sensitifrwydd y gwlau claddu mae wedi bod yn amhosib gwneud y gwaith cyn dechrau'r tymor.

We apologize for the inconvenience but due to the high water levels and the sensitive nature of the spawning beds it's proved impracticable to carry out this work before the start of the season.


Huw P. Hughes

Monday, 29 February 2016

29.02.2016

Diweddaraf ar Lyn Padarn yw cais am apel wedi ei cyflwyno i Lys Apel yn Llundian,, dal i ddisgwyl sylwadau.


Latest on Llyn Padarn -  appeal papers have been lodged with the Court of Appeal - comments are awaited.


Huw.

Monday, 4 January 2016

4.01.2106

Blwyddyn Newydd Dda / Happy New Year

'Doedd 2105 ddim yn rhyw flwyddyn ble mae'n bosib edrych yn ol fel un iw chlodfori rhywsut - Mi aeth allan gyda tipyn o siomedigaeth inni oll drwy unwaith eto weld Brwnwr yr Uchel Lys Mr Ustus Hickinbottom yn gwrthod ein cais i Cyfoeth Naturiol Cymru ail ystyried  ei penderfyniad fod llygredd Llyn Padarn ddim i wneud a dirywiad y torgoch. Fel  'rwyn gweld y sefyllfa mae hyn yn rhoi pob safle gwyddonol arbenig (SSSI) mewn perygyl, gan yn ol pob golwg nid yw llywodraeth Cymru wedi mabwysiadu deddfau Ewrop sy'n gwarchod safleoedd or fath.

Mae Fish Legal o'r farn fod y dyfarniad yma gyda oblygiadau pellgyrheaddol tuag at warchod ag       amddifyn  ein hamgylchedd. Cymaint yw'r pryder mi ofynwyd i'r barnwr am yr hawl i apelio yn erbyn ei benderfyniadau -  wrth gwrs gwrthodaodd y cais. Y broses wedyn oedd cyflwyno sail ein apel i'r Llys Apel yn LLundain. Mae hyn wedi ei wneud, felly rhaid disgwyl unwaith eto am sylwadau'r llys.

Fy hun - nid oeddwn wedi fy synnu gyda'r penderfyniad yn dilyn gwrando ar y cyflwyniadau cyfreithiol yn y llys yng Nghaernarfon, gan ein bod ni - fel cymdeithas fechan wedi meiddio herio grym Cyfoeth Naturiol Cymru, ei meistri sef  Llywodraeth Cymru a cwmni Dwr Cymru/Welsh Water. Cawn weld efallai bydd y llys apel yn fwy agored yn ei meddylfryd.

Nid yw penderfyniadau Cyfoeth Naturiol Cymru ddim yn mynd i lawr y dda iawn yng nghefn gwlad, oherwydd diffyg mawr y corff yma i wrando a cymryd sylw ar bryderon lleol sy'n ymwneud a'n pysgodfeydd. Mae nifer o gyfrafodydd wedi bod dros y misoedd diwethaff gyda'r bwriad yn ol pob golwg o ddod a deddf i fodolaeth fydd yn gorfodi 'Catch and Release' gyda'r eog ac o bosib  y sewin hefyd. Mae gryn ofid yn ein cymunedau gweldig fod y corff yma yn edrych yn debyg ei fod eisaiau atal pyagota'n gyfan gwbwl am y ddau 'sgodyn hyfryd yma. Oes mae dirywiad wedi bod yn nifer yr eog - ond yn anffodus does neb mewn awdurdod yn fodlon cyfaddef na gwrando chwaith ar be yw gwreiddyn y  broblem -  Wel dyma be sy'n bod yn y fro yma o leiaf - llygredd, effaith diwidiant (cynhyrchu trydan) ymarfer amaethyddiaeth, coedwigaeth,  potsio a gor pysgota ar y moroedd.  Yn anffodus does dim ewyllys i ddelio ar materion yma - felly atal pysgota ac ymhen rhyw ychydig flynyddoedd fydd neb yn cymryd sylw na diddordeb yng nglendid ein dyfreodd,  nes wrth gwrs ei bydd rhyw hwyr, a bydd pawb yn boddi yng ngharthion ein hunain.

'Rwyn wir gobeithio y bydd holl egni'r gymdeithas yn ystod 2016 yn cael ei anelu at geisio cael Cyfoeth Naturiol Cymru  i wrando a gweithredu ar bryderon lleol. Mae yma'r wybodaeth ar arbernigrwydd i pawb gyd-weithio er bydd ein hamgylchedd. Gan ar ddiwedd y dydd does ddim eisiau i'r genhedlaeth sy'n ein dilyn fod yn feirniadol o be 'rydym ni yn adael iddynt fel etifeddiaeth.

Hwyl Fawr ac edrych ymlaen am be a ddaw yn ystod 2016.
 
                                                         --------------------------------
2015 turned out to be a year where we could look back upon with very much satisfaction, especially considering that our application for a Judicial Review at Caernarfon Court before Mr. Justice Hickinbottom was refused. This decision confirms Natural Resources Wales decision in that the Padarn Lake pollution was not responsible for the decline in charr numbers. This decision is likely has far reaching implications on SSSI's throughout Wales at least.

Fish Legal's opinion is that the implications surrounding this decision could have serious consequences for our environment and as such requested leave to appeal - this was also refused. Following this an appeal has now been lodged with the Court of Appeal in London. We await their reply.

Personally after listening to the presentations at the court I really wasn't that surprised by the outcome - as we as a small society had taken on the might of Natural Resources Wales and their masters at the Welsh Government and Welsh Water. Perhaps the justices at the court of appeal might be more  in tune with what's going on.

Natural Resources Wales's decisions are not at all appreciated by our rural communities - especially those who appreciate that fishing brings much needed economic benefit  in its wake.  The latest matter under review and has been the subject of several meeting throughout Wales has been on the emotive subject of 'catch and release' for salmon and probably sea trout as well. We all appreciate that there has been a dramatic decline in salmon numbers but the sad part is that the authorities fail to address the real cause of the decline - in this area it's Hydro Power, pollution, agricultural practices, forestry, poaching and over fishing at sea. If these matters were given the attention they deserve than things would surely improve. We all feel that the only direction NRW and their cohorts would like to follow, would be to see fishing completely prohibited. Then in a few years there would be nobody left to look after and take an interest in what's affecting our waters. This would prevail until it's too late and by then we will all be drowning in our own effluent. By the time this takes place those responsible for today's decisions will have long disappeared over the horizon.

Despite all the negativity that's about the place - we all look forward for a positive 2016 and hope to direct all the societies energy to try and get Natural Resources Wales to listen and act on our local concerns. We have all the information and expertise, we should all work together for the benefit of our environment. After all we do not wish to leave a legacy, so that those who come after us will condemn us for the mess we left.

All the best and looking forward as to what 2016 brings.
Monday, 30 November 2015

30.11.2015

Rhwng 24 a 25 Tachwedd bu gwrandawiad cais y gymdeithas am Adolygiad Barnwrol ar benderfyniad ymchwyliad Cyfoeth Naturiol Cymru i lygredd Llyn Padarn ar effaith ar y torgoch. 'Roedd barn CNC yn ei ymchwilaid yn dweud fod yr holl lygredd heb gael dim effaith ar gynefin na iechyd poblogaeth y pysgodyn prin yma.

'Does dim achos fel hyn wedi bod o fewn y llysoedd newydd yng Nghaernarfon, ond 'roedd yn amlwg pwy sy'n gyrru'r gwrthwynebiad i'r cais - sef Llywodreath Cymru. Nid yw'n deg imi fynd ymhellach ar hyn oherwydd fod y barnwer Mr. Ustus Hickinbottom heb ryddhau ei ddyfarniad. Gobeithio bydd hyn i law cyn y nadolig.

                                                    ----------------------------------------------

Between 24 and 25th. November the societies Judicial Review application at Caernarfon Justice Centre before Mr Justice Hickenbottom took place.  The thrust of this application was to challenge National Resources Wales's decision that Padarn Lake's pollution had no detrimental effect on the charr population.

 Being present at the hearing it was obvious that the Welsh Government was the body driving the opposition to our application. However as a decision is awaited - hopefully before christmas I'll refrain from further comment.

Huw P. Hughes

Friday, 6 November 2015

6.11.2015

Mae'r gymdeithas wedi derbyn rhodd o gerflyn gan deulu y diweddar Maurice Jones, Penllyn (ein cyn gadeirydd) Penderfyniad yr aelodau yw fod y rhodd iw gyflwyno yn flynyddol i'r aelod sy'n cyflwyno llun goreu o unrhyw weithgaredd neu leoliad sy'n berthnasol a physgota neu eiddo'r clwb.
Bydd y buddugol yn derbyn gwobr o £20 iw dynnu o dal aelodaeth y flwyddyn ganlynol

Os diddordeb rhaid i'r lluniau fod i law yr ysgrifennydd erbyn 20/11 eleni

                                                       -------------------------------------

The society has been presented with a trophy by the family of the late Mr. Maurice Jones, Penllyn
 ( our previous chairman) The members decision is that the trophy be presented annually to the member who submits the best photo of anything related to fishing or of  the societies holdings. The winner will also receive £20 discount on the following years subs.

Entries this year by e-mail please to the secretary by 20/11
                                                       Tlws Maurice Jones Trophy
                                                   Am y llun goreu - for best photo